Regulamin sklepu Goldea.pl

Sprzedawca:

MIONET s.r.o.
Třída Tomáše Bati 87
760 01 Zlín
REGON: 05928435
NIP: CZ05928435

Od 1 lutego 2024 r. sklep internetowy jest zarządzany przez spółkę MIONET s.r.o. Pierwotnym podmiotem prowadzącym sklep był MIONET PL s.r.o., 17398053, CZ17398053.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulamin“) spółki MIONET s.r.o., Třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín, REGON: 05928435 (zwanym dalej „sprzedawca“) regulują w myśl § 1751 ustawy nr 1 ustawy nr. 89/2012 Dz. U., Kodeksu Cywilnego (zwanym dalej „Kodeks Cywilny“) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwaną dalej „umowa kupna“) zawieranej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „umowa kupna“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem https://www.goldea.pl (zwaną dalej „strona internetowa“), i to za pośrednictwem interfejsu (zwany dalej „interfejs sklepu internetowego“).

1.2. Postanowienia odmienne do postanowień regulaminu mogą być określone w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków handlowych.

1.3. Postanowienia regulaminu są nieodłączną częścią umowy kupna. Umowa kupna i regulamin zostały wykonane w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim..

1.4. Treść ogólneho regulaminu może sprzedawca w odpowiednim zakresie zmieniać lub dopełniać, co nie dotyczy praw lub obowiązków powstałych podczas obowiązywania wcześniejszego brzmienia ogólnych warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego na stronach internetowych może kupujący wchodzić do swego intefejsu użytkownika. Ze swego interfejsu użytkownika może kupujący dokonywać zamówień towarów (zwanym dalej „konto użytkownika“). W przypadku, gdy interfejs sklepu internetowego umożliwia to, to kupujący może dokonywać zamówień towarów również bez dokonywania rejestracji.

2.2. W celu rejestracji kupującego na stronach internetowych, korzystanie z niej przez kupującego oraz w celu zamówienia towarów i zawarcia oraz realizacji umowy kupna, kupujący jest zobowiązany udzielić sprzedawcy w zakresie określonym sprzedawcą w sposób prawny, zupełne oraz prawdziwy informacje dotyczące kupującego, które w związku z ich charakterystyką mogą być danymi osobowymi kupującego. Zmianę przez kupującego udzielonych informacji jest kupujący zobowiązany bezzwłocznie po ich zmianie oznajmić sprzedawcy.

2.3. Autoryzowane wejście do konta użytkownika jest możliwe tylko po podaniu loginu użytkownika oraz hasła na stronie internetowej. Kupujący jest zobowiązany do zachowania tajemnicy oraz do nieprzekazania jakiejkolwiek osobie swego loginu i hasła.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do udostępnienia korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedawca jest uprawniony do skasowania konta użytkownika, zwłaszcza w przypadku, kiedy kupujący nie korzysta ze swego konta użytkownika ponad rok, lub w wypadku kiedy kupujący naruszy swe obowiązki wynikające z umowy kupna (włącznie regulamin).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż konto użytkownika nie musi być dostępne bez przerwy, a to zwłaszcza w związku z niezbędnym utrzymywaniem hardwaru i softwaru sprzedawcy, ewentualnie niezbędnym utrzymywaniem hardwaru i softwaru osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz kosztach odesłania towaru, jeżeli towar ze swej natury nie może zostać odesłany pocztą. Ceny są definitywne, tj. włącznie z VAT, ewentualnie wszystkich innych podatków i opłat, które muszą być przez konsumenta po uzyskaniu towaru uiszczone, niniejsze nie dotyczy opłat za transport itp. W interfejsie sklepu internetowego ceny są zawsze aktualne oraz obowiązujące. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

 • zamówionych towarach (zamawiany towar "włoży" kupujący do koszyka zakupów w interfejsie sklepu internetowego),
 • sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie dostarczenia zamówionego towaru i
 • informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanym dalej „zamówienie“).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które kupujący podał przy składaniu zamówienia, nawet w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie wyśle kupujący do sprzedawcy przez kliknięcie na przycisk „Wyślij zamówienie“. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia jego otrzymanie bezzwłocznie potwierdzi kupującemu za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kupującego podanego w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwanym dalej "adres elektroniczny kupującego").

3.6. Sprzedawca jest zawsze uprawniony w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny kupna, oczekiwane koszty transportu) zwrócić się do kupującego z wnioskiem o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład w formie pisemnej lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedawcą i kupującym powstaje w chwili doręczenia potwierdzenia sprzedawcy o przyjęciu zamówienia (akceptacji), która jest przez sprzedawcę przesłana kupującemu pocztą elektroniczną, konkretnie na adres elektroniczny kupującego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na używanie środków komunikacyjnych na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty powstałe kupującemu podczas korzystania z środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty podłącznia do sieci, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący we własnym zakresie.

4. CENA TOWARÓW ORAZ WARUNKU PŁATNOŚCI

4.1.Cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

 • płatność przy odbiorze;
 • płatność kartą / przelew bankowy

4.2. Łącznie z umową kupna kupujący jest zobowiązany do uiszczenia sprzedawcy również kosztów związanych z zapakowaniem oraz dostarczeniem towaru. O ile nie jest określona wyraźnie w sposób odmienny, cena kupna zawiera też koszty związane z dostarczeniem towaru.

4.3. W przypadku uiszczenia płatności w gotówce lub w przypadku pobrania pocztowego towaru cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru

4.4. Ewentualne zniżki z ceny towarów udzielone przez sprzedawcę na rzecz kupującego nie mogą być wzajemnie łączone.

4.5. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma m.in. możliwości odstąpienia od umowy kupna na dostawę towaru, który został wykonany na zamówienie lub było uszyte na miarę zgodnie z wolą kupującego lub dla kupującego, z umowy kupna na dostawę towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, a także towarów, które po dostawie zostały zmieszane z innymi towarami, z umowy kupna na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu, a także z umowy kupna dostawy nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszył oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. Kodeksu Cywilnego, w terminie do czternastu (14) dni od odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa w kilku częściach, termin ten zaczyna od dnia odbioru towaru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Kupujący może wysłać odstąpienie od umowy kupna na adres zwrotny (Frogman /  27464B, ul. Stawowa 91, 43-400 Cieszyn) lub na adres e-mail sprzedającego [email protected].

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje całkowicie anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób jak sprzedawca otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dokonanego przez kupującego już w momencie zwrotu towarów przez kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody na towarach z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6. W przypadku kiedy kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedający ma również prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do momentu odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.

6.2. W sytuacji, kiedy jest niezbędne z przyczyn leżących po stronie kupującego dostarczać towar ponownie lub w odmiennny sposób od tego jaki został określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do uiszczenia kosztów związanych z ponownym dostarczaniem towaru, ewent. kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

6.3. Przy odbiorze towaru od przewoźnika jest on zobowiązany potwierdzić, że opakowanie towaru jest nienaruszone. W przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.

6.4. Więcej informacji o transporcie i dostawie towaru znajdziesz na: Dostawa i płatność.

7. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

7.1. Prawa i obowiązki umawiających się stron w zakresie praw z wadliwego wykonania podlegają odpowiednim ogólnie obowiązującym przepisom prawa (zwłaszcza przepisy § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 i § 2161 - 2174 Kodeksu cywilnego i ustawy nr. 634/1992 Sb., w sprawie ochrony konsumentów).

7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny przed kupującym, że towar przy odbiorze jest bez wad. Szczególnie w momencie odbioru towaru przez Kupującego:

 • 7.2.1. ma towar właściwości, które zostały przez strony umowy uzgodnione,
 • 7.2.2. towar nadaje się do celów, które Sprzedawca deklaruje u tego rodzaju towarów,
 • 7.2.3. towar odpowiada ilością, gramaturą i rozmiarem,
 • 7.2.4. wynika to z charakteru towarów.

7.3. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa prawa własności do towaru przez zapłacenie całej ceny towaru.

8.2. Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego zobowiązany przez jakiekolwiek kodeksy zachowania w zgodzie z § 1826 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

8.3. Czeska Inspekcja Handlowa odpowiada za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

8.4. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. O ile stosunek związany ze skorzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny zawiązany umową kupna zawiera aspekt międzynarodowy, strony postanawiają, że stosunek ten podlega czeskim przepisom prawnym. Niniejszym nie są dotknięte prawa konsumenta wypływające z powszechnie obowiązującyh przepisów prawnych.

9.2. O ile jakiekolwiek postanowienie ogólnych warunków handlowych jest nieważne lub nie wywołuje skutków prawnych, w miejsce nieważnych lub niewywołujących skutków prawnych postanowień zostaną zastąpione postanowieniami, których sens jest najbliższy nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień.

9.3. Konkretne dane sprzedawcy: +48 222 630 122, adres poczty elektronicznej: [email protected].

 

W Zline w dniu 25. 5. 2018.

 • Jesteśmy czeską marką
 • Szyjemy na wymiar
 • Ponad 3000 opinii sklepu
 • Wyjątkowe produkty
 • 30 dni na zwrot towaru
 • Dostawa gratis od 300 zł